Perinatal Tıp Vakfı Olarak;

 • Türkiye’de ve yurtdışında Perinatal Tıp, Obstetrik, Jinekoloji ve diğer tıp bilim dallarının gelişimini sağlamak, bu bilim dallarını ileri düzeylere çıkarmak, eğitim ve hizmetin sürekliliğine, evrenselliğine ve güncelliğine katkıda bulunmak,
 • Perinatal tıp ve diğer tıp alanlarında Türk biliminin, uluslararası bilim camiasına tanıtımını gerçekleştirmek, saygınlığını ve itibarını arttırmak. Toplum sağlığını en iyi düzeyde tutmak, hastalara ileri düzey bilim ışığında hizmet götürmek, meslek sorunlarına çözüm üretmek, perinatal tıp alanında hizmet veren hekim, ebe, hemşire ve diğer personelin mesleki düzeylerini yükseltmeye yönelik çalışmalar yapmak ve desteklemektir,
 • Yurt içi ve yurt dışındaki vakıflar, dernekler, gerçek ve tüzel kişiler, uluslar arası tıp cemiyetleri ve bu alanda faaliyet gösteren diğer kurumlar ile ülkemizde bu alanda faaliyet gösteren cemiyetlerin iletişimini sağlamak veya artırmak. Bu kurumlar ile Türkiye yararına işbirliği ve ortak projeler yapmak, Dünya’da diğer ilgili kuruluşlar ile birlikte çalışmak, işbirliği yapmak, yardım-bağış almak ya da yardım-bağış yapmak, Avrupa Birliği ile ilişkili olarak projeleri geliştirmek, projeleri gerçekleştirmek, projelere ortak olmak ya da katkıda bulunmak, Avrupa Birliği ülkeleri ile ortak proje ve çalışmalar yapmak vakfın amaçları arasındadır.
 • Dünya Sağlık Teşkilatı-WHO, Dünya Bankası, UNESCO, UNICEF gibi uluslararası kuruluşlar ve uluslararası sivil toplum örgütleri ile ortak proje ve çalışmalar yapmak, toplum sağlığı konularında birlikte çalışmak,
 • Ülke genelinde tıp alanındaki sosyal ve sağlık hizmet kalitesini artırmak ve bu hizmeti ülke geneline yaymak, hizmetin gerçekleşmesi için doktor ile yardımcı personel eğitimine katkı sağlamak ve bu eğitimi uluslararası seviyelere yükseltme amacı ile projeler düzenlemek veya düzenlenen projelere yardım etmek,
 • Ülke genelinde tıp alanında koruyucu sağlık hizmeti başta olmak üzere aile planlaması, kısırlık ve yardımcı üreme teknikleri, cerrahi, onkoloji, perinatal tıp alanlarında sağlık projeleri planlamak, bu projeleri uygulamak ya da uygulanmasına yardım etmek,
 • Uluslararası tıp alanında üst düzey bilim adamı yetiştirmek, yetiştirilmesine katkı sağlamak, ulusal ve uluslararası eğitim programları oluşturmak,  burs ve destek programları gerçekleştirmek, ülkemiz bilim camiasına bu alanda katkı sağlayan bilim adamlarını ödüllendirmek ve Türk bilim adamlarının uluslararası alanda tanıtımını sağlamak için projeler düzenlemek,

 • Perinatal tıp alanında ulusal ya da uluslararası bilimsel araştırmalar yapmak veya olanak sağlamak; bu alanda gerçekleşen araştırmaların paylaşımını sağlamak ya da bu paylaşıma olanak tanımak için gerekli yayınları oluşturmak, bu araştırmaların ülke genelinde ulaşılabilirliğini artırmak için projeler düzenlemek,
 • Tıp alanında kullanılan cerrahi ve medikal uygulamalarda gerekli malzeme ile ameliyathane ya da laboratuar aletlerinin araştırma ve geliştirme (ARGE) projelerini gerçekleştirmek veya gerçekleştirilmesine yardım edip bu projelerin eşgüdümünü ve paylaşımını sağlamak,
 • Tıp alanında halkı bilinçlendirme ve yardım projeleri düzenlemek ya da düzenlenmesine yardım etmek, yardım projeleri esasında yardıma muhtaç ve tıp ihtiyacı gösteren kimselere danışmanlık ve sağlık hizmeti sunmak,
 • Tıp alanında ulusal ve uluslararası bilimsel kongre, toplantı ve oturumlar düzenlemek ve bu projelere kaynak sağlamak, tıp alanındaki ulusal ve uluslararası toplantılara katılmak veya katılanları desteklemek,
 • Toplum sağlığının iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik araştırmalar, anketler, konferanslar, kongreler, toplantılar, yarışma programları ve toplumu bilgilendirici faaliyetler düzenlemek.

Abstract Submission

Language of the presentation and the abstract is English. By submitting this presentation, I do accept that all abstracts accepted for presentation will be published in a supplement of Perinatal Journal on the authors' own responsibility and to transfer the copyright for the abstract to be accepted to Perinatal Journal . Please be informed for more details from www.perinataljournal.com. By submission of your abstract/poster/video presentations, you do accept that all or a portion of presentations, comments, documents and presentation slides/videos presented will be recorded and may be selected for a recorded and on demand web portal for members and other user